Direktorė

Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius. Mokyklos-darželio direktoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas, direktorius atviro konkurso būdu pareigoms skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Mokyklos-darželio direktorius:

vadovauja Mokyklos-darželio strateginio plano ir metinių veiklos programų, Mokyklos-darželio švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

tvirtina Mokyklos-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus;

tvirtina etatus, neviršydamas darbo užmokesčio fondo;

skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

inicijuoja Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklių rengimą, organizuoja jų projekto svarstymą, teikia Mokyklos-darželio tarybai aprobuoti bei jas tvirtina;

teikia informaciją apie Mokykloje-darželyje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų ir auklėtojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos-darželio audito rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

pasirašo (nutraukia) mokymo sutartį su tėvais (ar globėjais) dėl mokymo pagal pradinio ugdymo programas;

atsako už demokratinį Mokyklos-darželio valdymą;

užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Mokykloje-darželyje;

sudaro sąlygas mokytojams ir auklėtojams atestuotis, pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimui, profesiniam tobulėjimui;

sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos vaikams teikimu;

Mokykloje-darželyje užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

analizuoja Mokyklos-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę;

inicijuoja Mokyklos-darželio ugdomojo proceso vidaus audito vykdymą;

atsako už Mokyklos-darželio veiklos rezultatus;

plėtoja bendradarbiavimą su Mokyklą-darželį lankančių vaikų tėvais (globėjais);

palaiko ryšius su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;

organizuoja diagnostinį mokinių testavimą, nustatyta tvarka teikia informaciją apie ugdymo rezultatus;

rūpinasi intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga;

sudaro metinę Mokyklos-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;

organizuoja Mokyklos-darželio ugdomojo proceso vidaus audito ataskaitos rengimą ir teikia Mokyklos-darželio tarybai aprobuoti;

rūpinasi Mokyklos-darželio ryšiais su Lietuvos ir užsienio partneriais;

atstovauja Mokyklai-darželiui kitose institucijose;

Mokyklos-darželio direktorius atsako už visą Mokyklos-darželio veiklą ir jos rezultatus;

vykdo ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

Vardas, pavardė  Pareigos Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija Pareigos, kategorija
Rita Maksimavičienė

Direktorė (portretinė)

 

Direktorė Aukštasis, II vadovo kvalifikacijos kategorija 2006m. baigė KUTSI švietimo vadybos magistrantūros studijų programą;
2004m.baigė KUTSI pradinio mokymo pedagogikos studijų programą;
1992m.baigė KU ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos specialybės kursą.