Direktorės pav. ūkiui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

rūpinasi Mokyklos-darželio materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena;

organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;

rūpinasi Mokyklos-darželio pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;

derina personalo, atliekančio ūkines ir technines funkcijas, darbą su kokybišku paslaugų teikimu vaikui, šeimai, Mokyklos-darželio bendruomenei;

vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas ir direktoriaus pavestas funkcijas.

Vardas, pavardė  Pareigos Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija Pareigos, kategorija
Lina Palinauskienė Direktorės pavaduotoja ūkiui aukištesnysis  1976m.baigė Vilniauis kooperacijos technikumą