TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2017-2018 mokslo metų:

Tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui, sveikos ir saugios aplinkos kūrimui, vaikų bei pedagogų kompetencijų tobulinimui.  
Uždaviniai:

  1. Užtikrinti kokybišką ir veiksmingą ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.
  2. Ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.
  3. Kurti saugią, sveiką ir motyvuojančią mokyklos-darželio aplinką.
  4. Plėtoti mokinių saviraišką ir užimtumo formas.