Įstaigos įsivertinimas

Siekdami efektyviai įsivertinti ir tobulinti įstaigos veiklą 2016-2017 m. m. įsivertinimą atliekame IQES online Lietuva platformoje. Pasirinkta sritis „Ugdymo(si) aplinka“.

M.D. 2016-2017m.m.. įsivertinimas.docx