Mokinių ir vaikų priėmimo tvarka

MOKINIŲ IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKYKLĄ – DARŽELĮ „ŽELMENĖLIAI“ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I.                   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Tvarka reglamentuoja vaikų priėmimą į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, mokinių priėmimą į mokyklą.

2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 str. 3 dalimi ir Marijampolės savivaldybės tarybos  2008 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.1-306 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ nuostatais (patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2005-04-29 sprendimu Nr. 1-541).

 

II.                VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ – DARŽELĮ

 

3. Klasių komplektų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  skaičių nustato Marijampolės savivaldybės taryba.

4. Tėvų (globėjų) prašymai į  pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas  priimami nuo kovo 1 dienos iki rugpjūčio 15 dienos. Prašymai į ikimokyklines grupes priimami ištisus metus.

5. Prašymai dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, priešmokyklinio ugdymo programas ir į ikimokyklinio ugdymo grupes pateikiami direktoriaus vardu. Prašymai  registruojami vadovaujantis Raštvedybos taisyklėse nustatyta gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

6. Vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami pagal prašymo padavimo datą, neatsižvelgiant į vaiko gyvenamąją  vietą, pateikus vaiko gimimo liudijimą bei sveikatos pažymėjimą.

  1. Mokytis į pradinio, priešmokyklinio ugdymo programas pirmumo teise priimami:

7.1.  į pirmas pradines mokyklos klases pirmumo teise priimami ugdytiniai lankę mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo grupes bei kurių broliai ar seserys jau ugdomi mokykloje-darželyje;

7.2. esant priešmokyklinėse grupėse daugiau vaikų negu vietų komplektuojamose klasėse mokykla-darželis neužtikrina pradinio ugdymo tęstinumo;

7.3. našlaičiai;

7.4. vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;

7.5. specialiųjų poreikių vaikai;

7.6. vaikai, kurių tėvai dirba mokykloje-darželyje.

8. Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmumo teise priimami vaikai lankę mūsų ikimokyklinio ugdymo grupes.

9. Į ikimokyklinio ugdymo grupes pirmumo teise priimami vaikai, kurių broliai ar seserys jau ugdomi mokykloje-darželyje.

10. Tėvai, kurių vaikai priimti mokytis į priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas ar į ikimokyklinio ugdymo grupes pateikia gimimo liudijimą, sveikatos pažymėjimą.

11. Mokykloje-darželyje formuojamuose klasių komplektuose esant laisvų vietų, mokyklos-darželio direktorius savo įsakymu pratęsia prašymų priėmimo terminą arba skelbia papildomą priėmimą į laisvas vietas.

12. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą-darželį priimami ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

13. Jeigu į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmumo teise priimami vaikai, kurių broliai ar seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi ar yra ugdomi mokykloje-darželyje, tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, daugiavaikių šeimų, neįgalūs, socialiai remtinų šeimų vaikai.

14. Taip pat jei prašymų būtų pateikta daugiau nei galima priimti į pirmas klases, galutinį sprendimą priima mokyklos-darželio direktorius, atsižvelgdamas į priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui rekomendacijas.

15. Prasidėjus mokslo metams, mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose komplektuose ir ikimokyklinio ugdymo grupes.

16. Iš užsienio atvykę (grįžę) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į mokyklą-darželį priimami po to, kai mokykla-darželis atlieka jų užsienyje įgyto pradinio mokslo programos dalies vertinimą. Esant reikalui, mokykla-darželis sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.

17. Mokykla-darželis su visais naujai priimtų mokinių ir priešmokyklinių grupių ugdytinių tėvais (globėjais) pasirašo mokymo/ugdymo sutartis:

17.1. vaiko iki 14 metų sutartį jo vardu pasirašo tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais;

17.2.švietimo santykiai mokykloje-darželyje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos.