Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šis Tvarkos aprašas reglamentuoja vaikų priėmimą į Marijampolės mokyklą-darželį „Želmenėliai“ ikimokyklinio ugdymo grupes tvarką, užtikrina teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą, organizuoja pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą bei savivaldybės visuomenės informavimą apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo grupėse.

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą, Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-379 „Vaikų priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas“ bei Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ nuostatais (patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-541).

 

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS UGDYTI Į MOKYKLĄ-DARŽELĮ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR GRUPIŲ SUDARYMAS

 

3. Ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 3-5 metų vaikai.

4. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupę pateikia direktoriui. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami nuolat.

5. Tėvų (globėjų) prašyme nurodoma:

5.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir deklaruota vieta (adresas), kontaktiniai telefonai;

5.2. pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė, priėmimo į grupę data;

5.3. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;

5.4. duomenys apie tėvus (globėjus).

6. Prie prašymo pridedami dokumentai (ir/ar jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį ir kitas aplinkybes nurodytas Aprašo 7 punkte.

7. Priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą, pirmenybę teikiant:

7.1. įvaikintiems 3-5 metų vaikams;

7.2. vaikams, kuriems savivaldybės Vaiko gerovės komisijai rekomendavus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

7.3. vaikams iš šeimų priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

7.4. vaikams iš šeimų, auginančių tris ar daugiau mažamečių ar mokyklinio amžiaus vaikų;

7.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę įstaigoje.

8. Tėvai, atvedę vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę, įstaigos direktoriui pateikia nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) ir gimimo liudijimą (kopiją).

9. Vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2010, Nr. 50-2454), nustatytais reikalavimais.

10. Jei mokykloje-darželyje laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų.

11. Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami Marijampolės savivaldybės gyventojai. Įstaigoje esant laisvų vietų – gali būti priimami ir kitose savivaldybėse gyvenantys vaikai.

12. Tėvai (globėjai) ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų informuoja direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal prašymų registravimo datą.

13. Vaiko priėmimas į švietimo įstaigą įforminamas dvišale (tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Sutartyje nurodoma:

13.1. sutarties šalys;

13.2. ugdymo programa;

13.3. šalių įsipareigojimai;

13.4. sutarties terminas;

13.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

14. Sutartis pasirašoma dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

15. Ugdymo sutartis registruojama sutarčių registracijos knygoje.

16. Vaiką, pradėjusį lankyti įstaigą, švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas traukia į Mokinių registrą ir suformuojama vaiko Asmens byla.

17. Jeigu vaikas du mėnesius dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigos, jis išbraukiamas iš grupės sąrašo, jo vieta neišsaugoma.

18. Apie išvykusį ar išbrauktą iš sąrašo vaiką, direktorius tą pačią dieną informuoja švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją, kuris vaiką išregistruoja iš Mokinių registro.

19.  Priimamų vaikų sąrašus sudaro direktorius ir duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų rugpjūčio 20 d. Jeigu yra laisvų vietų, sąrašai gali būti papildomi visus metus.

20. Grupių sąrašus įsakymu tvirtina mokyklos-darželio direktorius.

21. Vaiko, baigusio ikimokyklinio ugdymo programą tėvams pageidaujant suteikiama pirmumo teisė tęsti ugdymą įstaigos priešmokyklinio ugdymo grupėje. Esant ikimokyklinėse grupėse daugiau vaikų negu vietų komplektuojamose priešmokyklinio ugdymo grupėse, sąrašai sudaromi pagal prašymo padavimo datą.

 

III. DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS, VIEŠINIMAS

 

22. Mokykla-darželis vykdo ikimokyklinio ugdymo programą ir kuria savo įstaigos duomenų bazę.

23. Duomenų bazės paskirtis – kaupti duomenis apie ikimokyklines grupes pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenės.

24. Mokykla-darželis teikdama ikimokyklinį ugdymą savo internetiniame puslapyje skelbia informaciją apie grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas.

25. įstaiga pasikeitusius duomenis atnaujina iki kiekvieno mėnesio 10 d.

26. Iki sausio 10 d., balandžio 10 d., spalio 10 d. įstaiga pateikia duomenis apie laisvas vietas grupėse bei nepatekusių į grupę vaikų sąrašus Marijampolės savivaldybės administracijai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas mokyklos-darželio direktorius.

28. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Marijampolės savivaldybės administracija.