Informacija apie įstaigos veiklą

Reorganizavus lopšelį-darželį  Nr.12 , 1992-09-01 savo veiklą pradėjo mokykla-darželis.1995 m. įstaigai suteiktas vardas „Želmenėliai“.

Mokykla-darželis „Želmenėliai švietimo įstaiga ,vykdanti formaliojo ir neformaliojo švietimo(ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo bei neformaliojo švietimo) programas.Įstaiga įsikūrusi pačiame miesto centre, nuosavų gyvenamųjų namų kvartale.Netoli įstaigos yra muzikos mokykla, dailės mokykla, kultūros centras, Marijampolės savivaldybė, švietimo centras.

Mokykla-darželis atviras visuomenei, šeimai. Jis vykdo pedagoginį švietimą, orientuoja tėvus į vaikams naudingą veiklą bei laisvalaikį, atsižvelgia į tautos tradicijas.

Mokykla-darželis bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis(švietimo, sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros , sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, sudaromos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais mieste ir šalyje.Įstaigoje veikia savivaldos institucijos:Mokyklos taryba, Mokytojų taryba,trys metodinės grupės, mokinių savivalda.Ugdymo uždavinius įgyvendinti padeda mokytojų atestacinė komisija, vidaus įsivertinimo grupė .

Įstaigoje gera rūpinimosi mokiniais politika. Socialinę  pedagoginę, psichologinę , sveikatos pagalbą teikiantys specialistai pasiskirstę pareigomis, atsakomybe, bendradarbiauja su mokiniais bei jų tėvais, administracija. Metodinių grupių veikloje vyrauja gerosios darbo patirties sklaida.Vadovai organizuoja mokyklos-darželio veiklą valstybinei ir regioninei švietimo politikai ,plėtros strategijai įgyvendinti, rūpinasi intelektualiniais , materialiniais  ir finansiniais ištekliais.

Įstaiga tvarkinga, puoselėjama visų bendruomenės narių pastangomis.Įstaigoje įrengti pagalbos specialistų, anglų kalbos, šachmatų, dailės kabinetai, biblioteka-skaitykla, valgykla.

Geranorišką pagalbą įstaigai teikia Marijampolės  savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros, sporto  skyrius , aktualiais klausimais  konsultuoja savivaldybės juristas bei ekonomistai.