Mokyklos taryba

Mokyklos-darželio taryba – aukščiausia Mokyklos-darželio savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų ir mokytojų atstovus svarbiausiems Mokyklos-darželio tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Pagrindiniai Mokyklos-darželio tarybos formavimo ir veiklos principai:

tarybą sudaro 10 narių: 5 tėvai ir 5 pedagogai;

tėvus į tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – Mokytojų taryba;

visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu 2 mokslo metams;

pirmame naujos kadencijos Mokyklos-darželio tarybos posėdyje tarybos nariai atviru balsavimu išrenka pirmininką. Mokyklos-darželio tarybos pirmininku negali būti Mokyklos-darželio direktorius;

tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Mokyklos-darželio tarybos posėdžio nutarimu;

tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per pusmetį;

neeiliniai Mokyklos-darželio tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Mokyklos-darželio tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Mokyklos-darželio tarybos narių iniciatyva;

į Mokyklos-darželio tarybos posėdžius gali būti kviečiami Švietimo skyriaus, Mokyklos-darželio administracijos, kitų Mokyklos-darželio savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

Mokyklos-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, Mokyklos-darželio direktorius prašo svarstyti iš naujo;

Mokyklos-darželio taryba už veiklą atsiskaito Mokyklos-darželio bendruomenės nariams;

Mokyklos-darželio steigėjas arba jo įgaliota institucija, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Mokyklos-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojamiems teisės aktams, siūlo Mokyklos-darželio tarybai svarstyti iš naujo.

Mokyklos-darželio tarybos kompetencija ir įgaliojimai:

aptaria Mokyklos-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo sritis, aprobuoja Mokyklos-darželio veiklos programą, nuostatus, Darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;

aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

teikia siūlymus Mokyklos-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;

svarsto Mokyklos-darželio vadovų ketinimą atestuotis;

svarsto moksleivių šalinimo iš Mokyklos-darželio klausimus;

inicijuoja Mokyklos-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

svarsto Mokyklos-darželio ataskaitą apie ūkinę ir finansinę veiklą;

gali sustabdyti kitų Mokyklos-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

dirba prevencinį darbą, svarsto drausmės pažeidėjus bei nepažangius mokinius;

plėtoja vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Mokyklos-darželio ar Mokyklos-darželio tarybos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų pasiskirstymą ir panaudojimą.

Mokyklos-darželio “Želmenėliai” taryba:

Pirmininkė -Nida Kmieliauskienė;

Nariai pedagogai: Audronė Leimonienė, Živilė Sajatauskienė, Rita Pileckienė,  Ineta Zubrickienė;

Nariai tėvai:  Darius Kemeraitis, Edita Lužanskienė.