Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos-darželio vadovybė, visi Mokykloje-darželyje dirbantys pedagogai, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos-darželio direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.
Mokytojų tarybos kompetencija ir įgaliojimai:

aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

diskutuoja dėl Mokyklos-darželio veiklos programos, aptaria ugdymo planą, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo, bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus;

aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymo, poilsio ir mitybos klausimus;

svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;

priima sprendimus, kurie Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkoje, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;

ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

renka atstovus į Mokyklos-darželio tarybą;

svarsto vadovų ketinimą atestuotis.