Direktorė

Direktorė (portretinė)

Direktorė Rita Maksimavičienė

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija:

  • 2006m. baigė KUTSI švietimo vadybos magistrantūros studijų programą;
    2004m.baigė KUTSI pradinio mokymo pedagogikos studijų programą;
    1992m.baigė KU ikimokyklinės pedagogikos ir  psichologijos specialybės kursą.
  • II vadovo kvalifikacijos kategorija

Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius. Mokyklos-darželio direktoriaus pareigybės aprašymas tvirtinamas, direktorius atviro konkurso būdu pareigoms skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
Mokyklos-darželio direktorius:

vadovauja Mokyklos-darželio strateginio plano ir metinių veiklos programų, Mokyklos-darželio švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

tvirtina Mokyklos-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus;

tvirtina etatus, neviršydamas darbo užmokesčio fondo;

skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

inicijuoja Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklių rengimą, organizuoja jų projekto svarstymą, teikia Mokyklos-darželio tarybai aprobuoti bei jas tvirtina;

teikia informaciją apie Mokykloje-darželyje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų ir auklėtojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos-darželio audito rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

pasirašo (nutraukia) mokymo sutartį su tėvais (ar globėjais) dėl mokymo pagal pradinio ugdymo programas;

atsako už demokratinį Mokyklos-darželio valdymą;

užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Mokykloje-darželyje;

sudaro sąlygas mokytojams ir auklėtojams atestuotis, pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimui, profesiniam tobulėjimui;

sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos vaikams teikimu;

Mokykloje-darželyje užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

analizuoja Mokyklos-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę;

inicijuoja Mokyklos-darželio ugdomojo proceso vidaus audito vykdymą;

atsako už Mokyklos-darželio veiklos rezultatus;

plėtoja bendradarbiavimą su Mokyklą-darželį lankančių vaikų tėvais (globėjais);

palaiko ryšius su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;

organizuoja diagnostinį mokinių testavimą, nustatyta tvarka teikia informaciją apie ugdymo rezultatus;

rūpinasi intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbų ir civiline sauga;

sudaro metinę Mokyklos-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;

organizuoja Mokyklos-darželio ugdomojo proceso vidaus audito ataskaitos rengimą ir teikia Mokyklos-darželio tarybai aprobuoti;

rūpinasi Mokyklos-darželio ryšiais su Lietuvos ir užsienio partneriais;

atstovauja Mokyklai-darželiui kitose institucijose;

Mokyklos-darželio direktorius atsako už visą Mokyklos-darželio veiklą ir jos rezultatus;

vykdo ir kitas teisės aktais numatytas funkcijas.