Direktorės pav. ugd.

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui- Rasa Papartienė
Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija:

  • 2004m.baigė ŠU pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.
  • III vadovo kvalifikacijos kategorija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą, pamokų ir papildomojo ugdymo tvarkaraščio sudarymą;

vadovauja specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą;

stebi ugdymo procesą, analizuoja vaikų ugdymo(-si) pasiekimus, stebi, ar jie atitinka brandos rodiklius bei išsilavinimo standartų reikalavimus;

teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi Mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai;

organizuoja ir koordinuoja metodinį darbą Mokykloje-darželyje;

skatina pedagogus kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;

vykdo mokinių apskaitą, tvarko apskaitos knygą;

tvarko išsilavinimo ir Moksleivio pažymėjimų apskaitą;

vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją, rengia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;

organizuoja tėvų (ar vaiko globėjų) švietimą;

vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas bei direktoriaus pavestas su darbo santykiais susijusias funkcijas.