Keičiasi brandumo mokyklai vertinimo tvarka

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. 1-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymu, priimto 2017 gruodžio 19 dieną, numatyta, kad nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. priešmokyklinis ugdymas vaikui gali būti teikiamas anksčiau (bet ne anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai) tėvų (globėjų) sprendimu.

Siekiant padėti tėvams (globėjams) priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo, nustatyta teisė tėvams kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo.

Šis vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, siekiant išsiaiškinti vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse, atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui bei tėvams (globėjams).

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priims tėvai (globėjai).

Atkreipiame dėmesį, kad pradinis ugdymas vaikui gali būti pradėtas teikti nuo 6 metų tik tuo atveju, kai jis buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informaciją