Siekiai

Misija

Siekti sudaryti kiekvienam vaikui ugdymo(si) aplinką, plėtojančią jo gebėjimus ir kompetencijas, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai asmenybei vystytis.

Ugdytinius ugdyti atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo šeimoje tradicijas,  vaiko patirtį, mokyti gyventi darnoje su gamta, ją saugoti ir puoselėti.

Teikti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas: kvalifikuotą ikimokyklinį , priešmokyklinį  ir pradinį ugdymą .

Vizija

Vaikas – individualybė, mąstantis, kūrybingas, savarankiškai gilinantis žinias, eksperimentuojantis, darantis išvadas. Doras, dvasingas, sugeba skirti gėrį nuo blogio, myli Dievą, Tėvynę, artimą, gerbia tautos kultūrą, tradicijas.

Aukštos kvalifikacijos, darnus, darbštus, mylintis vaiką pedagogų kolektyvas.

Tėvai aktyvūs ugdymo proceso partneriai. Visa darželio-mokyklos bendruomenė tarpusavyje gražiai bendrauja ir bendradarbiauja, siekia įgyvendinti viziją.

Saugi, artima šeimai, skleidžianti grožį ir gėrį įstaigos aplinka.

Tikslai:

  1. Gerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti pedagoginę pagalbą skirtingų poreikių mokiniams.
  2. Analizuoti atskirų mokinių (ugdytinių) pažangą panaudojant ją tolimesniam mokymuisi.
  3. Sukurti saugią ugdymosi aplinką bei turtinti materialinę bazę ir jos panaudojimą.

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti ugdomosios veiklos planavimo ir įgyvendinimo dermę.
  2. Teikti besimokančiam ugdytiniui pagalbą veiksmingai bendradarbiaujant mokytojams, tėvams ir pagalbą teikiantiems specialistams.
  3. Organizuoti ugdymo procesą pagal kiekvieno mokinio išgales bei pasiekimus.
  4. Įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių mokymosi kompetenciją.
  5. Garantuoti vaikų saugumą įstaigoje bei sudaryti sąlygas ugdytinių mokėjimų ir įgūdžių įtvirtinimui.
  6. Skatinti darbuotojų atsakomybę už visavertį vaikų maitinimą mokykloje-darželyje.