TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2018-2019 mokslo metų:

Prioritetas:
Sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje.
Tikslasužtikrinti kiekvieno ugdytinio pažangą ir gerinti pasiekimus, integruojant ugdymo turinį, tobulinant pagalbos mokiniui (vaikui) sistemą bei gilinant mokytojų kompetenciją.
Uždaviniai:
• Vykdyti ugdymo turinio integraciją, tobulinti pamokos kokybę, siekiant aukštesnių
ugdytinių mokymosi pasiekimų.
• Tobulinti pedagoginės, socialinės ir psichologinės pagalbos sistemą.
• Stiprinti mokinių mokymosi mokytis kompetenciją ir asmenines savybes.
• Stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę.
• Įgyvendinti prevencines programas, plėtoti socialinį ir emocinį ugdymą įstaigoje.
• Tobulinti mokyklos-darželio bendruomenės narių kompetencijas, formuoti teigiamą
mokyklos-darželio įvaizdį.