Neformalusis

Neformalusis ugdymas – mokykloje organizuojamas ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių pasirinkusių meninę, sportinę, sveikatinimo ar panašią veiklą asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Neformaliojo vaiko švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos ir įgyvendinamos per neformaliojo ugdymo programas. Mokinių pasirinktos neformaliojo švietimo programos – tai dailės ,šokio, choro būreliai. Mokyklos tarybai pritarus neformaliojo ugdymo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, neformaliojo ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas ar skirtus biudžetinius asignavimus. Pažintinę veiklą, organizuojamą pagal mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK – 1934.

Neformaliojo ugdymo valandų neskiriama mokomiesiems dalykams. Jei mokinys pasirinko neformaliojo vaikų švietimo programą dailės, choreografijos, muzikos, menų mokykloje, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ar kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose, už neformalųjį vaikų švietimą mokykla atsiskaito pagal mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK – 386.

 

Neformalusis ugdymas Būrelio vadovai:

Jaunučių choras – Valdas Mačiulskas

Šokių būrelis       – Dalia Davydova

Dailės būrelis      -Loreta Zaleckienė