Pradinis

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 klasėje-35 min., 2-4 klasėse-45 min.:

 

Dalykas 1 2 3 4
Tikyba 1 1 1  1
Kalbos:
Lietuvių kalba 8 7 7 7
Anglų kalba 2 2 2
Matematika 4 5 5 4
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2
Dailė ir technologijos 2 2 2 2
Muzika 2 2 2 2
Kūno kultūra 2 1 2 2
Šokis 1 1 1 1
Minimalus pamokų skaičius 22 23 24 23
NEFORMALUSIS UGDYMAS 2 2 2 2