Priešmokyklinis

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180. Jis organizuojamas pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147. Mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo koncepcija. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo trukmė vieneri metai. Tėvams (globėjams) pasirašius ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal II-ąjį ir IV-ąjį priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos planą ,kurį  tvirtina mokyklos direktorius.

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo standartu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai:

Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo